Hazafiak a tisztánlátásért
Pártpolitika mentes szakértő kormányt  elősegítő mozgalom

A pártpolitika mentes szakértő kormányt elősegítő mozgalmat abból a célból indítottuk útjára, hogy egy valós alternatívát adjunk nemzetünknek, azoknak, akiknek elegük volt és van az állandó pártviszálykodásból, nemzetünk megosztásából, kirablásából,  hazudozásból és korrupcióból.
Szándékunkban áll kidolgozni szakértők segítségével nemzetünk rohamos fogyatkozásának megakadályozását., létrehozni egy olyan nemzeti gazdaságot, mely nemcsak a hazánkban élő nemzetünknek lesz képes jólétet biztosítani, hanem megteremti az alapfeltételeit a sok százezer külföldre távozott magyar hazatérésének is.
A következő napokban felszólítjuk azon, a nemzet által már ismert becsületes, nemzetileg elkötelezett, tiszteletet érdemlő szakértőket, akik már ezideig is végezték országépítő munkájukat, hogy csatlakozzanak egy közös szerveződés keretei alá, mely segítségével megteremtjük az országházban, még nem létező, így, üresen álló felsőház feltöltését. Ezáltal képes lesz nemzetünk kontroll alatt tartani a pártok kicsapongásait és normális keretek közé szorítani a társadalom működését, ezáltal fejlődését. Helyre kívánjuk tenni a történelmi alkotmányunkat, mely által biztosítani kívánjuk a  jogfolytonosságot.
Soraink közé várunk közgazdászokat, orvosokat, jogászokat, ügyvédeket, oktatókat, egyetemek és felsőfokú intézmények  nem korrumpált vezetőit stb.

// Szándékunk szerint elindítunk egy honlapot, melyen megtekinthetők lesznek szakértőink előadásai és elemzéseik. Napi szinten kívánunk reagálni a jelen államvezetés anomáliáira.
A honlapon megjelennek a társult szakértők fényképei, nevei, rövid életútjuk. Lesz egy számláló, melyen keresztül lehet csatlakozni a szimpatizánsok és támogatók listájára, mely csak a számokat jelzi ki, a neveket nem teszi nyilvánosságra.                                                        Nincs sok idő hátra, tehát hajrá Nemzetünk ! //
Dobó István, az egri vár hős várkapitányának eskütétele:  https://www.youtube.com/watch?v=m8YBSE8hYsc
A Pártpolitika Mentes Szakértői Kormány célkitűzései:
Általános célkitűzésünk a Magyarság életfeltételeinek, életminőségének jobbítása, jól-létének előmozdítása – és ezen keresztül a Világ népességének is. Tevékenységünket teljes mértékben függetlenül, pártpolitikától menetesen, szakértők bevonásával  kívánjuk folytatni. Elsődleges fontosságúnak tartjuk az egyének, az országok, a népek önrendelkezési jogát, az életüket, jövőjüket befolyásoló döntéseik feltétlen és elidegeníthetetlen tiszteletben tartását. Teljes mértékben hisszük és valljuk az Egyetemes Nyilatkozat a bioetikáról és az emberi jogokról (UNESCO, Párizs, 2005. október 19.). deklaráció 3. cikkelyének különösen a 2. pontját:
Az emberi méltóság és az emberi jogok
1. Az emberi méltóságot, az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat teljes mértékben tiszteletben kell tartani.
2. Az egyén érdekeinek és jólétének elsőbbséget kell élveznie a tudomány vagy a társadalom kizárólagos érdekeivel szemben.
Ugyanakkor nem fogadjuk el, nem értünk egyet a Nyilatkozat utolsó előtti pontjában kifejtett„megkurtításokkal” (27. cikk Az elvek alkalmazhatóságának korlátai). Meggyőződésünk, hogy „az egyén érdekeinek és jólétének elsőbbségének” elve nem korlátozható, nem csorbítható.
A jelenlegi világpolitikai helyzetben elsődlegesen az alábbi főbb célkitűzéseket szeretnénk megvalósítani:
1. Tiltakozunk a WHO (tágabb értelemben az ENSZ) tervezett dekrétumainak való kötelező tagállami alávetettség ellen.
Tiltakozunk minden olyan törekvés és szervezet ellen, mely Hazánk szuverenitását, függetlenségének elvételére, csorbítására törekszik – egyfajta „világkormány” betöltésére. Amennyiben Hazánk (a tagállamok) szuverenitása nem biztosítható, szavatolható – kezdeményezzük Hazánk WHO-ból történő kilépését. A fenti elvvel összhangban megfontolás tárgyává tesszük Hazánknak, az egyéb nemzetközi szervezetekben való részvételét, tagságát (EU, NATO, ENSZ, stb.).
2. Tiltakozunk a készpénz eltörlése ellen, a kizárólagos digitális (CBDC) fizetési lehetőséggel szemben.
Készpénz birtoklása és használata, mint alapvető (és így elidegeníthetetlen) emberi jog – kerüljön bele Magyarország Alaptörvényébe (Alkotmányába).
3. Kezdeményezzük a kötelező oltások megszüntetését, valamint a gyermekkori kötelező oltások felülvizsgálatát.
Ebből a szempontból ismét nyomatékosítjuk, hogy azok felvételére vagy elutasítására irányuló döntés kizárólagosan az egyénnek a szabad akaratából fakadó döntése kell legyen – a teljes körű felvilágosítás alapján. Kiskorú gyermek esetén, a döntés a szülők (a szülői felügyeleti jogokat gyakorlók) szabad döntése, el nem vitatható alapjoga.
4. Követeljük az oltások, az élelmiszerek összetevőinek teljes körű – független szervezetek általi bevizsgálását.
Nélkülözhetettlennek tartjuk – az eredmények nyilvánosságra hozatalát, különös tekintettel azok összetevőinek az egészségre gyakorolt károsító hatásairól.
5. Tiltakozunk Hazánk természeti (és egyéb) erőforrásainak, kincseinek, vagyonának magánkézbe adása – privatizálása ellen
Beleértve a vízkészletet, földvagyont, ipari és egyéb tulajdont, ingatlanokat, infrastruktúrákat, stb. Erősen kívánatosnak tartjuk, hogy az ezekre vonatkozó elidegenítési tilalom a legmagasabb szintű jogszabályokba is belekerüljön!
Jelenleg mozgalmunk, a fenti öt pontban lefektetetteket tekinti elsődleges fontosságúnak, és azonnali, haladéktalan cselekvést igénylőnek. Természetesen, az események függvényében a konkrét célok, célkitűzések módosulhatnak, ám ekkor is az alapelvekkel összhangban állónak kell maradniuk.
Önt (Önöket), arra kérjük, hogy amennyiben a fentiekkel egyetért, csatlakozzon a kezdeményezésünkhöz, akár aktív közreműködőként vagy támogató szimpatizánsként!
Hazánkért, Magyarországért, a Magyarokért!
Budapest, 2023. október 30.