ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NEXUS TV

 

Hatályos: 2022.03.09-től

 

 1. Hatályos: 2022.04.01-től 
  1. A NEXUS TV-t működtető vállalkozás (a továbbiakban: a Szolgáltató) adatai

  Név: NEXUS TV Független Média Kft.

  Székhely: Magyarország, 1149 Budapest, Várna utca 12-14.

  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-393131

  Adószám: 23361571-2-42

  Ügyfélszolgálati iroda: Az Adatkezelő ügyfélszolgálati irodát nem tart fenn. Az Adatkezelővel való kapcsolattartás, az adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés e-mailben, telefonon és postai úton történik.

  Elektronikus levelezési cím: info@nexustv.hu

  Telefon: +36-70-850-8128, telefonon keresztül az ügyfélszolgálat munkanapokon 13:00 és 19:00 között érhető el.

  Web: nexustv.hu

  Tárhelyszolgáltató: PROA Kulturális Alapítvány, székhely: 1149 Budapest, Várna utca 32. szám, web: proa.hu, e-mail: info@proa.hu.

   

  1. Fogalommeghatározások

  A jelen Általános Szerződési Feltételekben nagy kezdőbetűvel írt, következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

  ÁSZF: a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételei.

  Beérkezési Határidő: az a nap, amikor a számla ellenértékét a Szolgáltató számláján jóváírják (a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14) MNB-rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják.)

  Díjreklamáció: olyan, az Előfizető által a Szolgáltatónál előterjesztett Panasz, amely a Szolgáltató által felszámított Előfizetési Díj összegének vitatásával kapcsolatos.

  Egyedi Előfizetői Szerződés: az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető adatait és az Előfizetői Szerződés különös feltételeit tartalmazó része.

  Előfizetői Csomag: olyan csomag, amely több médiaszolgáltatásból áll, és amelyet a Szolgáltató ugyanazon Előfizetői Szerződés keretében értékesít az Előfizető számára.

  Előfizetési Díj: a Szolgáltató által nyújtott egyes Előfizetői Csomagok igénybe vételéért az Előfizető által fizetendő díj.

  Előfizetői Bejelentés: a Panasz és a hibabejelentés.

  Előfizetői Szerződés: A Szolgáltató és az Előfizető között, a Szolgáltató által nyújtott médiaszolgáltatás tárgyában létrejött szolgáltatási szerződés.

  Előzetes Tájékoztatás: az Előfizetői Szerződés megkötését megelőző tájékoztatás a legfontosabb szerződési feltételekről és a jogszabályokban meghatározott, a szerződéskötést megelőzően a Szolgáltató által a leendő Előfizetőkkel ismertetendő információkról.

  Felhasználói Fiók: olyan tartós adathordozó, amely lehetővé teszi az Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó adatok, információk, dokumentumok Előfizető általi elérését, illetve az Előfizető általi egyes nyilatkozatok megtételét és tárolását.

  Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki a Szolgáltató Szolgáltatását megrendeli, igénybe veszi vagy a Szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – Fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az, az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely a Szolgáltató Szolgáltatását megrendeli, igénybe veszi vagy a Szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Szolgáltató – azoknak a vitarendezési eljárásoknak a kivételével, amelyeket jogszabály alapján kizárólag Fogyasztónak minősülő Előfizetői vehetnek igénybe – azokra az Előfizetőire is kiterjeszti a jelen Panaszkezelési Szabályzatban rögzített, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek megfelelő panaszkezelési eljárását, akik e törvény értelmében nem minősülnek Fogyasztónak.

  Hiba: a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnése a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból.

  Lezárt Díjcsomag: olyan díjcsomag, amelyre vonatkozóan a hatályos Előfizetői Szerződések hatályosak maradnak, de amelyre nézve új Előfizetői Szerződés már nem köthető, illetve az Előfizetői Szerződés módosítása (díjcsomagváltás) útján már nem vehető igénybe.

  Megrendelés: az Előfizető által a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan az Előfizetői Szerződés megkötésére a Szolgáltatónál előterjesztett igény.

  Panasz: Az Előfizetői Szerződés alapján igénybevett Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az Előfizetőt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek.

  Rendszeres Karbantartás: A Szolgáltató azon technikai eszközeinek üzemképes állapotban tartására vonatkozó karbantartási tevékenysége, amely biztosítja a Szolgáltatás folyamatos fenntartását.

  Szerződő Felek: A Szolgáltató és az Előfizető.

  Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelynek, illetve amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy a Szolgáltató a szerkesztői felelősségi körébe tartozó audiovizuális műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából elektronikus hírközlő hálózaton keresztül eljuttassa a nyilvánossághoz. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás lekérhető médiaszolgáltatás (ún. on demand médiaszolgáltatás), azaz olyan médiaszolgáltatás, amelyben a Szolgáltató által összeállított és a https://nexustv.hu weblapon elérhetővé tett, különböző Előfizetői Csomagokba sorolt műsorkínálat alapján az Előfizető egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat.

  Szolgáltató: A jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott vállalkozás.

  Tartós Adathordozó: A technológia adott fejlettségi szintjén elérhető olyan eszköz, illetve platform, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB-kulcs, a CD-ROM, a DVD-ROM, a memóriakártya, a számítógép merevlemeze, az elektronikus levél, az SMS, illetve az elektronikus tárhely, így különösen a Felhasználói Fiók is.

  Weboldal: a www.nexustv.hu weblap.

   

  1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

  3.1. Személyi hatály

  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) személyi hatálya a Szolgáltatóra, valamint a médiaszolgáltatásaira vele Előfizetői Szerződést kötő személyekre terjed ki. A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztóknak minősülő Előfizetőkre irányadó, a fogyasztókra nézve kedvező rendelkezéseket kiterjeszti az üzleti Előfizetőkre is, így a jelen ÁSZF egyaránt vonatkozik azokra, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő személyekre, akik a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére Előfizetői Szerződést kötnek a Szolgáltatóval. A Szolgáltatás igénybe vételéhez az Igénylő köteles megerősíteni, hogy elolvasta az Előfizetői Szerződésről szóló Előzetes Tájékoztatást, valamint hogy elolvasta és elfogadta az Előfizetői Szerződés feltételeit. Az Előfizetői Szerződés megkötésével az Előfizető magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

  3.2. Tárgyi hatály

  A jelen ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás tárgyában létrejött Előfizetői Szerződésekre nézve irányadók.

  3.3. Időbeli hatály

  A jelen ÁSZF a hatályba lépése napjától kezdődően megkötött Előfizetői Szerződésekre irányadó. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.

  3.4. Területi hatály

  A jelen ÁSZF területi hatálya, országhatároktól függetlenül, kiterjed mindazon földrajzi területekre, ahol az Előfizetők a Szolgáltató médiaszolgáltatását igénybe veszik.

   

  1. A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

  A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás interneten keresztül elérhető, audiovizuális, lekérhető, ellenérték fejében nyújtott, különböző Előfizetői Csomagokba sorolt, közéleti, közösségszervezési, kulturális, ismeretterjesztő és az egészséges életmódot népszerűsítő tematikájú műsorszámokból álló médiaszolgáltatás. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötésével az általa nyújtott médiaszolgáltatás tartalmának a megtekintésére korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot biztosít az Előfizető részére.

   

  1. Az Előfizetők életkora

  Mivel az Előfizetői Szerződés határozott időtartamra jön létre, automatikusan nem hosszabbodik meg, ezért olyan csekély jelentőségű szerződésnek minősül, amelynek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, különösebb megfontolást nem igényel, és amelyet akár cselekvőképtelen ember is köthet, ezért 18 év alatti személyek is Előfizetői Szerződést köthetnek a Szolgáltatóval.

   

  1. Az Előfizetői Szerződés nyelve

  Előfizetői Szerződés kizárólag magyar nyelven köthető a Szolgáltatóval.

   

  1. Az Előfizetői Szerződés megkötésének módja

  A Szolgáltatóval Előfizetői Szerződés kizárólag elektronikus úton és formában, a Szolgáltató Weboldalán keresztül köthető. A Szolgáltatóval kötött Előfizetői Szerződések a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 6:82.§- 6:85.§ szerinti, elektronikus úton megkötött, távollevők között létrejött szerződésnek minősülnek.

   

  1. A szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja

  A szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával összefüggésben az Előfizető elektronikus hírközlési szolgáltatója által meghatározott internet-előfizetési díjon felül a NEXUS Tv médiaszolgáltatásának igénybe vételére irányuló szerződés megkötése kapcsán semmilyen további díj nem terheli az Előfizetőt. A NEXUS Tv felé irányuló telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével nem jár.

   

  1. A Szolgáltatás igénybevételének technikai előfeltétele

  A szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen megfelelő internetcsatlakozással. Az Előfizető viseli az internetcsatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy az Előfizető hol veszi igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális, garantált letöltési sebesség: 50MB/sec. (Azt feltételezve, hogy az adott internet végponthoz csak 1 db felhasználói gép (számítógép, okostelefon, tablet stb.) van csatlakoztatva, és azon a NEXUS Tv médiaszolgáltatásának igénybevétele közben nem zajlanak olyan nagyobb adatforgalommal járó műveletek, mint például operációsrendszer-frissítés, közösségi hálózatok vagy e-mailes levelezőrendszer használata.)

   

  1. A szerződéskötés technikai lépései

  A Szolgáltatóval Előfizetői Szerződést a nexustv.hu/dijcsomagok/ weboldalon, az alábbi módon lehet kötni:

  1. Az Előfizető kiválasztja a neki megfelelő Előfizetői Csomagot, amelyre rákattintva a kiválasztott Előfizetői Csomag leírását és Előfizetési Díját tartalmazó panel zöld hátterűre változik, és a bal felső sarkában megjelenik egy pipát ábrázoló ikon.
  2. Az előfizetéshez regisztráció szükséges, amelynek során az Előfizető megadja a személyes adatait, valamint felhasználónevet és jelszót választ saját magának. Az Előfizető az adatait a közvetlenül a díjcsomagok paneljai alatt található regisztrációs felületen adhatja meg. A regisztrációhoz szükséges, kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, az Előfizető által választott felhasználónév (nem tartalmazhat ékezetes betűket és írásjeleket), e-mail cím, telefonszám, az Előfizető számlázási címe (ország, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó), az Előfizető által választott jelszó (minimum 6, maximum 15 karakter, bármilyen betűt és írásjelet tartalmazhat).
  3. Az Előfizető megteszi az Előfizetői Szerződés létrejöttéhez szükséges, a szerződési feltételek elfogadásával és a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatokat, oly módon, hogy a regisztrációs felület alatt található nyilatkozatok szövege melletti, négyzet alakú ikonokra kattint, amelyekben ez esetben megjelenik egy pipa szimbólum. Az Előfizetői Szerződés létrejöttének egyik feltétele, hogy az Előfizető minden nyilatkozat melletti, négyzet alakú ikonra rákattintson.
  4. Az Előfizető kiválasztja a számára alkalmas fizetési módot (átutalás bankszámláról vagy fizetés PayPal-lal), oly módon, hogy rákattint a neki megfelelő opcióra. A kiválasztott fizetési mód mellett ekkor megjelenik egy pipa formájú szimbólum. A Szolgáltató banki adatai a fizetési módokat tartalmazó szövegmező alatt találhatóak. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésének napját követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni a Szolgáltató részére az Előfizetési Díjat (az Előfizetési Díj megfizetésének napja az a nap, amikor az Előfizetési Díj összege a Szolgáltató bankszámlájára beérkezik, a PayPal rendszerén keresztül történő fizetés esetén a jóváírás a Szolgáltató PayPal-számláján azonnal megtörténik.
  5. Ha minden, a szerződéskötéshez szükséges adat, nyilatkozat, információ rendelkezésre áll, és a lap alján szereplő fizetési összegzés is helyes, az Előfizető a „Megrendelés” feliratú gombra kattintva tudja megrendelni a Szolgáltatást.
  6. A Szolgáltató a megrendelés hozzá való beérkezését követően automatikus értesítést küld az Előfizető e-mail címére az Előfizető szerződési ajánlatának elfogadásáról, és elküldi az Előfizető részére az Egyedi Előfizetői Szerződést.
  7. A Szolgáltató az Előfizetési Díjnak a Szolgáltatóhoz való beérkezése napját követő munkanapon 18:00-ig elküldi az Előfizető részére a szamlazz.hu rendszer használatával kiállított elektronikus számlát, valamint ugyanezen időpontig aktiválja az Előfizető részére a hozzáférést az általa választott Előfizetői Csomaghoz. A Szolgáltató a hozzáférés aktiválásáról e-mailben értesítést küld az Előfizető részére.

   

  1. A szerződéskötés során használt, azon eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják

  Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  – az Előfizető azonosításához és a számlázáshoz szükséges adatok megadására szolgáló mezők tartalma ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető az Előfizető által,

  – a megrendelés folyamán a választott Előfizetői Csomag bármikor ellenőrizhető és megváltoztatható az Előfizető által,

  – amennyiben az Előfizető által megadott felhasználónév és belépési jelszó a szabályoknak meg nem felelő karaktereket tartalmaz, úgy az adatnál hibaüzenet jelenik meg,

  – ha az Előfizető olyan felhasználónevet kívánna megadni, amelyen előzőleg valaki más már regisztrált, úgy az adatnál hibaüzenet jelenik meg.

   

  1. Az Előfizetői Szerződések időtartama

  12.1. A Szolgáltatóval kizárólag határozott idejű, 3 hónapra, 6 hónapra, 12  hónapra, vagy 5 évre szóló Előfizetői Szerződést lehet kötni.

  12.2. Az Előfizető kötelezettségének szerződés szerinti legrövidebb időtartama: 3 hónap.

  12.3. Az Előfizetői Szerződés létrejöttének és hatályba lépésének napja: az a nap, amelyen a Szolgáltató elküldi az Előfizetői Szerződést az Előfizető részére, az Előfizető által megadott e-mail címre.

  12.4. Az Előfizetői Szerződés a 3 hónapos, 6 hónapos, 12  hónapos, vagy 5 évre szóló, határozott időtartam letelte után nem válik határozatlan idejű szerződéssé, és nem is hosszabbodik meg automatikusan további 3 hónapra vagy 6 hónapra, hanem a határozott idő lejártával megszűnik.

  12.5. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződés megszűnte után is igénybe szeretné venni a szolgáltatást, úgy új Előfizetői Szerződést köthet a Szolgáltatóval, a Szolgáltató által az új Előfizetői Szerződés megkötésekor alkalmazott szerződési feltételek szerint.

   

  1. Az Előfizetői Szerződés formája, rögzítése és hozzáférhetősége

  Tekintettel arra, hogy a szerződéskötés során a szerződő felek nem használnak a nyilatkozattevő személyének kétségtelen azonosítására alkalmas, minősített elektronikus aláírást, ezért a Szolgáltatóval kötött Előfizetői Szerződés nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:7.§ (3) bekezdése szerinti írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató nem készít minden egyes előfizetéshez egyedi, egységes szerkezetű Előfizetői Szerződést, az Előfizetői Szerződések elektronikus formában, az Előfizető által megadott adatok, az általa, valamint a Szolgáltató által elektronikus formában tett nyilatkozatok, a Szolgáltató által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek és a Szerződéskötést Megelőző Tájékoztatásban foglalt feltételek szerinti tartalommal jönnek létre. Az Előfizetői Szerződések nem kerülnek egy egységes szerkezetű dokumentumban rögzítésre, és utólag sem hozzáférhetőek egy egységes szerkezetű dokumentum formájában. Az Egyedi Előfizetői Szerződés szövegét az Előfizető az általa megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. Az Egyedi Előfizetői Szerződéseket, amelyek elektronikus úton kötött szerződésnek minősülnek, a Szolgáltató nem tárolja, csak a megkötésükhöz alkalmazott szerződéssablont és azokat az adatokat, amelyekkel az Előfizető adatszolgáltatása alapján a Szolgáltató számítástechnikai rendszere a szerződéssablont automatikusan kitöltötte. A Szolgáltató által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a Weboldalon.

   

  1. A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege:

  14.1. A Szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után az Előfizető részére.

  14.2. Választható Előfizetői Csomagok és azok előfizetési díjai:

  – Alap Csomag, 3 hónapra: a 3 hónapra szóló előfizetési díj 3.050 Ft (2.400 Ft+27% áfa),

  – Alap Csomag, 6 hónapra: a 6 hónapra szóló előfizetési díj 5.080 Ft (4.000 Ft+27% áfa),

  – Extra Csomag, 3 hónapra: a 3 hónapra szóló előfizetési díj 6.100 Ft (4.800 Ft+27% áfa),

  – Extra Csomag, 6 hónapra: a 6 hónapra szóló előfizetési díj 10.160 Ft (8.000 Ft+27% áfa).

  Az egyes Előfizetői Csomagok tartalmának ismertetése a weboldal díjcsomagválasztó menüjében található.

  14.3. Az Előfizetői Csomagok előfizetési díjai bruttó árak, a díjtételek tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót (áfá-t).

  14.4. A Szolgáltatóval csak határozott idejű, 3 hónapra vagy 6 hónapra szóló Előfizetői Szerződést lehet kötni.

  14.5. A 3 hónapra vagy 6 hónapra szóló Előfizetési Díj előre fizetendő meg, és egy összegben esedékes.

   

  1. Az Előfizetési Díjon kívül felmerülő, az Előfizetőt terhelő egyéb költségek

  15.1. Az Előfizetési Díj teljes összege a 3 hónapnyi vagy 6 hónapnyi számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

  15.2. Az Előfizetési Díjon felül az Előfizetőt más díjak, költségek nem terhelik.

  15.3. Az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban nem kell semmilyen letétet fizetnie vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nyújtania a Szolgáltató részére.

   

  1. A teljesítés feltételei, határidejei

  16.1. Az Előfizetési Díj megfizetésének lehetséges módjai

  Az Előfizetési Díj megfizethető:

  • bankszámláról történő átutalással
  • a PayPal rendszerén keresztül történő fizetéssel.

  16.2. Az Előfizetési Díj megfizetésének határideje

  Az Előfizetési Díj az Előfizetői Szerződés megkötése napját követő 5 munkanapon belül fizetendő meg a Szolgáltató részére. (Az Előfizetési Díj megfizetésének napja az a nap, amikor az Előfizetési Díj a Szolgáltató bankszámlájára beérkezik.) A határidő eredménytelen eltelte esetén az Előfizetői Szerződés a keletkezésére visszamenő hatállyal, automatikusan megszűnik.

  16.3. A teljesítés megkezdésének határideje a Szolgáltató részéről

  A Szolgáltató a 3 hónapra vagy 6 hónapra szóló Előfizetési Díj teljes összegének a Szolgáltató bankszámlájára való beérkezése napját követő munkanapon 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a Szolgáltatást az Előfizető részére.

   

  1. Az Előfizető elállási joga a szerződéskötést követő 14 napon belül

  17.1. Az Előfizetőt – amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését még nem kezdte meg – indokolás nélküli elállási jog, illeti meg a szerződéskötés napját követő 14 napon belül.

  17.2. Ha a Szolgáltató az Előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést a szerződéskötés napját követő 14 napon belül, és az Előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az őt a szerződéskötést követő 14 napon belül megillető, indokolás nélküli elállási jogot, úgy a teljesítés Szolgáltató általi megkezdését követően az Előfizető nem gyakorolhatja az őt a szerződéskötés napját követő 14 napon belül megillető, indokolás nélküli elállási jogát. Az Előfizető a továbbiakban csak akkor állhat el az Előfizetői Szerződéstől, ha a Szolgáltató a szerződéskötést követő 14 nap eltelte után sem kezdte meg a teljesítést.

  17.3. Amennyiben az Előfizető jogszerűen gyakorolta a szerződéstől való elállás jogát, úgy a Szolgáltató, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, köteles visszatéríteni az Előfizető részére az Előfizető által megfizetett Előfizetési Díj teljes összegét. A Szolgáltató – amennyiben ez lehetséges – a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

  17.4. Az Előfizetői Szerződéstől való elállás bejelentéséhez használandó formanyomtatvány megtalálható a Szolgáltató honlapján.

  17.5. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Előfizető az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt e-mailben elküldi a Szolgáltató részére vagy postára adja azt a Szolgáltatónak címezve.

  17.6. Mivel a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendeletnek a fogyasztókra vonatkozó, számukra kedvező rendelkezéseit – ahol ez a jogszabályi keretek között lehetséges – alkalmazza a jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő Előfizetőkre is, ezért a fenti, a fogyasztók számára előnyös rendelkezések vonatkoznak a fogyasztónak nem minősülő Előfizetőkre is.

   

  1. Díjcsomagváltás

  Amennyiben az Előfizető az általa választott díjcsomagról egy másik díjcsomagra szeretne áttérni, úgy a szerződő felek az Előfizetői Szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, elszámolnak egymással, és új Előfizetői Szerződést kötnek újabb 3 hónapos vagy 6 hónapos időtartamra. A korábbi Előfizetői Szerződés alapján megfizetett havi Előfizetési Díj szolgáltatással nem ellentételezett részének összegét az Előfizető ilyenkor beszámíthatja az új Előfizetői Szerződés alapján fizetendő Előfizetési Díjba. Ha az Előfizető alacsonyabb díjú Előfizetői Csomagra vált, és a korábbi, magasabb díjú Előfizetői Szerződés alapján megfizetett havi Előfizetési Díj szolgáltatással nem ellentételezett részének összege több, mint az új Előfizetői Szerződés alapján fizetendő Előfizetési Díj összege, úgy a Szolgáltató a különbözetet visszatéríti az Előfizető részére.

   

  1. Kellék-, termék- és jogszavatosság, jótállás

  19.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, és hibás teljesítés esetén kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján az Előfizető – választása szerint – a hiba kijavítását kérheti (pl. ha a belépési jelszavával nem tud hozzáférni a szolgáltatáshoz), vagy kicserélést kérhet (pl. ha az Előfizető VIP-csomagra fizetett elő, de csak az Alap Csomaghoz kapott hozzáférést). Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy az Előfizető az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Szolgáltató köteles megtéríteni az Előfizetőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

  19.2. Az Előfizető a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Előfizető a felelős.

  19.3. Figyelemmel arra, hogy az Előfizetői Szerződés nem ingó dolog tulajdonjogának átruházására irányuló adás-vételi szerződés, hanem szolgáltatási szerződés, ezért termékszavatossági igények felmerülése és jótállás vállalása fogalmilag kizárt az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban.

  19.4. A Szolgáltatóval megkötött Előfizetői Szerződés semmi módon nem ruház az Előfizetőre semmilyen, a szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot. A Szolgáltató kijelenti, hogy más személynek nincs semmilyen olyan joga vagy igénye, amely az Előfizetőnek a médiaszolgáltatás megtekintésére vonatkozó felhasználói jogát sértené.

   

  1. Van-e olyan magatartási kódex, amelyhez a Szolgáltató csatlakozott?

  A Szolgáltató nem írt alá és magára nézve nem ismer el kötelezőnek semmilyen, piaci önszabályozás keretében vagy egy adott szakma művelői által létrehozott, valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat meghatározó magatartási kódex-et.

   

  1. A Szolgáltató panaszkezelésének módjai

  A Szolgáltató panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályok a Szolgáltató Panaszkezelési Szabályzatában találhatóak. A Panaszkezelési Szabályzat és a panaszbejelentéshez használandó formanyomtatvány megtalálható a Szolgáltató Weboldalán.

   

  1. Fogyasztói jogviták peren kívüli vitarendezési fórumai

  22.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében az alábbi, peren kívüli vitarendezési fórumokhoz csak Fogyasztónak minősülő Előfizetők fordulhatnak.

   

  22.2. A Fogyasztó fogalmának meghatározása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) pontja szerint: „az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval, illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval, illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is,”

   

  22.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  22.3.1. Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Előfizető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Előfizető a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is.

  22.3.2. Az Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület: a Budapesti Békéltető Testület.

  Elérhetőségei:

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Honlap cím: bekeltet.bkik.hu

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Központi telefonszám: +36 1 488 2131
  Fax: +36 1 488 2186

  A békéltető testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek

   

  22.3.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy sem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál nem tett valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatályú, sem a székhelye szerinti békéltető testületnél nem tett írásbeli, visszavonásig érvényes, általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalta volna, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.

   

  22.4. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján (OVR) keresztül

  22.4.1. A vitarendezési fórumot az EU-ban, valamint Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben élő fogyasztók vehetik igénybe.

  22.4.2. Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

   

  1. Panasztétel a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok megsértése és az Előfizetők méltányolandó érdekének sérelme miatt

   

  23.1. Bejelentéstétel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál

  Amennyiben a Szolgáltató a médiaszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban olyan magatartást tanúsít, amely valamely, a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezés (pl. erőszakos tartalommal, korhatár-besorolással, kéretlen hirdetéssel, emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartásával kapcsolatos szabályok) megsértésének minősül, és a Szolgáltató nem orvosolja a panaszt, úgy a panaszos bejelentést vagy panaszt tehet, valamint jog- vagy érdeksérelmi kifogást nyújthat be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

   

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

  levélcím: 1525. Pf. 75

  tel: (06 1) 457 7100

  honlap: https://nmhh.hu/

  e-mail: info@nmhh.hu

   

  23.2. Panasztétel a Média- és Hírközlési Biztosnál

  Amennyiben a Szolgáltató a médiaszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban olyan magatartást tanúsít, amely ugyan nem minősül valamely, a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezés (pl. erőszakos tartalommal, korhatár-besorolással, kéretlen hirdetéssel, emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartásával kapcsolatos szabályok) megsértésének, de a médiaszolgáltatást igénybe vevő Előfizetők méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja, és a Szolgáltató nem orvosolja a panaszt, úgy a panaszos panaszt tehet a Média- és Hírközlési Biztosnál, az alábbi elérhetőségeken:

   

  Média- és Hírközlési Biztos Hivatala

  1088 Budapest, Reviczky u. 5.

  Levélcím: 1433 Budapest, Postafiók 198.

  Tel: (06 1) 429 86 44

  honlap: https://nmhh.hu/media-es-hirkozlesi-biztos/tudnivalok/media

   

  1. Az Előfizetői Szerződés megszűnése

  24.1. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnésének esetei

  24.1.1. Az Előfizetői Szerződés a 3 hónapos vagy 6 hónapos időtartam letelte után nem válik határozatlan idejű szerződéssé, és nem is hosszabbodik meg automatikusan további 3 hónapra vagy 6 hónapra, hanem a határozott idő lejártával megszűnik. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződés megszűnte után is igénybe szeretné venni a Szolgáltatást, úgy új Előfizetői Szerződést köthet a Szolgáltatóval, a Szolgáltató által az új Előfizetői Szerződés megkötésekor alkalmazott szerződési feltételek szerint. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés lejárata előtti 15 napban két alkalommal, e-mailben írásbeli értesítést küld az Előfizetőnek a szerződés lejáratának napjáról és az új előfizetési lehetőségekről.

  24.1.2. Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésének napját követő 5 munkanapon belül nem fizeti meg a Szolgáltató részére az Előfizetési Díjat, az Előfizetői Szerződés a keletkezésére visszamenő hatállyal, automatikusan megszűnik, és a Szerződő Feleknek egymással szemben semmilyen további kötelezettsége nincs.

  24.1.3. Az Előfizetői Szerződés megszűnik továbbá a Szolgáltató halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén, a természetes személy Előfizető halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén.

  24.2. Az Előfizetői Szerződés megszüntetésének módjai

  24.2.1. Az Előfizetői Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel

  A Szerződő Felek az Előfizetői Szerződést közös megegyezéssel, a jövőre nézve, írásban megszüntethetik, és ebben az esetben kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások tekintetében elszámolni.

  24.2.2. Az Előfizetési Szerződés megszüntetése az Előfizető részéről egyoldalú jognyilatkozattal, rendes felmondással

  Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással, a hónap végére szólóan, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig, a Szolgáltatónak küldött e-mail útján, írásban felmondhatja, ebben az esetben azonban köteles kártalanítani a Szolgáltatót. A kártalanítás mértéke az Előfizetői Szerződés felmondás miatti megszűnésének napja és az Előfizetői Szerződés lejáratának napja közti időre jutó előfizetési díj 75%-a. A Szolgáltató a kártalanítás összegének levonása után fennmaradó összeget az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül utalja vissza az Előfizető által megjelölt bankszámlára.

  24.2.3. Az Előfizetési Szerződés megszüntetése a Szolgáltató részéről egyoldalú jognyilatkozattal, rendes felmondással

  A Szolgáltató a határozott idejű Előfizetői Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, indokolás mellett, rendes felmondással, a hónap végére szólóan, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig, az Előfizetőnek küldött e-mail útján, írásban felmondhatja, ebben az esetben azonban köteles kártalanítani az Előfizetőt. A kártalanítás mértéke az Előfizetői Szerződés felmondás miatti megszűnésének napja és az Előfizetői Szerződés lejáratának napja közti időre jutó Előfizetési Díj 100%-a. A Szolgáltató a kártalanítás összegét az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül utalja vissza az Előfizető által megjelölt bankszámlára.

  24.2.4. Az Előfizetési Szerződés megszüntetése az Előfizető részéről egyoldalú jognyilatkozattal, rendkívüli felmondással

  A Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, indokolás mellett, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, a Szolgáltatónak küldött e-mail útján, írásban felmondhatja.

  24.2.5. Az Előfizetési Szerződés megszüntetése a Szolgáltató részéről egyoldalú jognyilatkozattal, rendkívüli felmondással

  Az Előfizető súlyos szerződésszegése esetén a Szolgáltató a határozott idejű Előfizetői Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, indokolás mellett, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, az Előfizetőnek küldött e-mail útján, írásban felmondhatja.

   

  1. A Szolgáltató felelősségének kizárása

  25.1. A Szolgáltató nem felelős azért, ha az Előfizető az internet túlterheltsége miatt, vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást, vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan.

  25.2. A Szolgáltató nem felel az Előfizetői Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért, illetve annak elmaradásáért, valamint az ebből származó bármely kárért és/vagy költségért azon esetekben, amikor olyan, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior események) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződésszerű teljesítést, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

  – a természeti katasztrófa, elemi csapás,

  – a súlyos energiaellátási zavar,

  – a szükséghelyzet, veszélyhelyzet ideje vagy más hasonló rendkívüli helyzet,

  – a honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedések,

  – a sajtószabadságot, szólásszabadságot vagy a Szolgáltató működését korlátozó kormányzati, hatósági rendelkezések,

  – a munkabeszüntetés,

  – az olyan nagy mértékű infláció, amelynek bekövetkezte miatt a határozott idejű, 3 hónapon vagy 6 hónapon át nyújtandó Szolgáltatás és ennek az Előfizető által előre megfizetett ellenértéke között feltűnő értékaránytalanság alakulna ki (a magyar bírói gyakorlatban általában a 30% feletti eltérés számít feltűnő értékaránytalanságnak),

  – a szabotázs,

  – a lázadás,

  – a robbantásos merénylet,

  – a terrortámadás,

  – a háborús cselekmények.

   

  1. A Szolgáltatás tartalmának tiltott felhasználásai

  26.1. A Weboldalon található médiatartalmak a szerzői jogi törvény és egyéb, a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. Az Előfizető a Szolgáltatást kizárólag a saját használatára és a szerződési feltételekkel összhangban veheti igénybe. Az Előfizető nem teheti az alábbiakat, és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

  – a Szolgáltatás tartalmának másolása, sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy átdolgozása,

  – a Szolgáltatás kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása,

  – a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata,

  – a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása,

  – a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása.

  26.2. A Szolgáltatásnak a 7.1. pontban foglaltak megsértésével történő használata az Előfizetői Szerződés súlyos megszegésének minősül, amelynek észlelése esetén a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és az Előfizető részére a Szolgáltatást azonnal megszüntetheti.

   

  1. Kiskorúak védelme

  27.1. A Szolgáltató – tekintve, hogy műsorprofilja közéleti, közösségszervező, kulturális, ismeretterjesztő és az egészséges életmódot népszerűsítő tematikájú műsorszámokból tevődik össze – nem tesz közzé olyan médiatartalmakat, amelyek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9.§ (6) és (7) bekezdései alapján V. és VI. kategóriába sorolandóak, azaz tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlottak, ezért a Szolgáltató nem alkalmaz olyan műszaki megoldást sem, amely a néző életkorának önkéntes megadása útján biztosítaná a hozzáférés korlátozását kiskorúak számára. (A Médiatörvény alapján V. kategóriába azok a műsorszámok sorolandóak, amelyek alkalmasak a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó elemük az erőszak, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése, illetve a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása. A VI. kategóriába azok a műsorszámok sorolandóak, amelyek alkalmasak a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaznak.)

  27.2. Noha a Szolgáltatóra mint lekérhető médiaszolgáltatásokat nyújtó médiaszolgáltatóra nem vonatkoznak a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9.§ (1)-(5) bekezdései szerinti, a műsorszámoknak a 6,12 és 16 év alatti kiskorúakra tekintettel való korhatár-besorolását és ennek piktogramokkal való jelzését előíró jogszabályi rendelkezések, a Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőit, hogy a Szolgáltatáson belül előfordulhatnak olyan híradások, információk és egyéb dokumentarista tartalmak, amelyek a 12 éven aluli gyermekekben félelmet kelthetnek, illetve amelyeket egy 12 éven aluli gyermek koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, illetve amelyek felzaklatóak lehetnek a 12 éven aluli gyermekek számára. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a 12 éven aluli gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

   

  1. Tájékoztatás a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekről

  28.1. Jelenleg a weboldal WordPress alapokon működik, melyet egyrészről a folyamatosan frissülő Wordfence biztonsági software véd, valamint a terheléselosztó rendszerben található tűzfal védi az oldalt. Kizárólag a terheléselosztó rendszer (Cloudflare) számítógépei tudnak közvetlenül kapcsolódni a webkiszolgáló portokra.

  28.2. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein (legyen ez saját vagy bérelt) elhelyezett adatokat. A jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra, az adatbázis-szerver pedig jelszóval és tűzfallal védett felületen van A Szolgáltató az Előfizető adatait harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át, kivéve, ha az adatszolgáltatásra törvény kötelezi a Szolgáltatót.

   

  1. Tájékoztatás a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről

  A Weboldal tartalma a korszerű asztali és mobil böngészőprogramok (pl. Firefox, Chrome, Explorer, Opera legfrissebb változatai) segítségével elérhető.

   

  1. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

   

  A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a módosítás hatályba lépését követően kötött Előfizetői Szerződésekre alkalmazandóak.

   

  1. A Szolgáltatás tartalmának egyoldalú módosítása

   

  A Szolgáltatás a Szolgáltató által, saját belátása szerint műsorra tűzött médiatartalmakat foglal magába, ezért a Szolgáltatás tartalmát a Szolgáltató időről időre módosíthatja és aktualizálhatja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek az Előfizetői Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának. A Szolgáltató a jövőben jogosult a Szolgáltatásban új Előfizetői Csomagokat és azokhoz különböző Előfizetési Díjakat bevezetni. Új Előfizetői Csomagok bevezetése esetén az Előfizető – saját választása szerint – díjcsomag-módosítással áttérhet és előfizethet bármelyik új Előfizetői Csomagra.

   

  1. Záró rendelkezések

   

  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

  – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

  – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,

  – a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

  – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),

  – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint

  – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet

  rendelkezéseire.

   

  1. Az ÁSZF elérhetősége

  A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató a Weboldalon letölthető formában közzéteszi.

   

  Budapest, 2022.04.01.