Tisztelt Olvasó!

A Szilaj Csikó szerkesztősége kivételesen feleslegnek véli, hogy az Ön számára értelmezze egyre több sebből vérző demokráciánknak egy újabb fájdalmas fejleményét. Legfeljebb egyetlen, lényegbe vágó gondolat hozzá: tökéletesen illeszkedik az áhított új világrend digitális világtrendjéhez…

22. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

37. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járványügyi hatóság elrendelheti a hatósági házi karantén szabályai betartásának az érintett nagykorú
cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és az általa megadott egészségügyi
adatainak a továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a továbbiakban: karantén szoftver) alkalmazásával történő
ellenőrzését, ha
a) a járványügyi hatóság mérlegelése szerint a hatósági házi karantén célja ezen eszköz alkalmazásával is
biztosítható, és
b) az érintett nagykorú cselekvőképes személy nyilatkozik, hogy
ba) a karantén szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik,
valamint
bb) a karantén szoftver telepítését és használatát önként vállalja.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A karantén szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a rendőrség – elsősorban
elektronikus úton – ellenőrzi, amelynek során az (1) bekezdés szerint elrendelt, a karantén szoftver alkalmazásával
történő ellenőrzéssel érintett személy (a továbbiakban: érintett személy) köteles együttműködni, és a karantén
szoftverrel a rendőrség által előírt műveletet elvégezni. A rendőrség a karantén szoftver útján megadott mozgási
adatokat elektronikus úton is összevetheti a hatósági házi karanténra kijelölt hely adataival.
Az ellenőrzés nem járhat
az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 és 6.00 óra között az érintett személy pihenése
indokolatlanul nem zavarható meg. A személyes ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a karantén szoftver által
biztosított ellenőrzés kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az érintett személy a karantén szoftver használatát
elmulasztja.”
(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a hatósági házi karantén szabályai betartásának a karantén szoftver alkalmazásával történő ellenőrzését
a járványügyi hatóság az (1) bekezdés szerint nem rendeli el, a hatósági házi karantén szabályainak megtartását
a rendőrség személyes jelenlét útján ellenőrzi.”
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 88. szám 3603
38. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Fertőző betegség elleni védettség igazolása
74/C. § (1) Az emberi egészségre kiemelten veszélyes vagy az emberi életre veszélyes, járványos megbetegedés
okozására alkalmas fertőzés esetében a Kormány rendeletben elrendelheti, hogy a rendeletben meghatározott
fertőző betegség elleni védettség igazolása hatósági igazolvány, illetve applikáció útján
a) a fertőző betegségből a Kormány rendeletében meghatározott esetekben a Kormány rendeletében
meghatározott időn belül történő felgyógyulás,
b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság immunizálására felhasznált, a fertőző
betegség elleni oltóanyaggal történt védőoltás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: oltottság), illetve
c) a fertőző betegség mikrobiológiai laboratóriumi diagnózisát igazoló vizsgálat hiteles negatív eredménye
tényének az igazolásával történhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Kormány rendeletben határozza meg, hogy a hatósági igazolvány, illetve
az applikáció mely (1) bekezdés szerinti tényt igazolja.
74/D. § (1) A 74/C. § (1) bekezdése szerinti tényt igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány)
– a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – legfeljebb a következő adatokat tartalmazhatja:
a) az érintett nevét,
b) az érintettnek a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa megnevezését és
okmányazonosítóját,
c) a védettségi igazolvány sorszámát,
d) védőoltás esetében az oltóanyag típusát, az oltás dátumát,
e) a védettség érvényességét,
f) az a)–e) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
g) szöveges jelzésként a Kormány rendeletében meghatározott feliratokat,
h) a fertőző betegség megnevezését.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatot a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell számítani.
A védettség érvényességének ténye kizárólag az (1) bekezdés f) pontja szerinti adat segítségével is feltüntethető.
(3) Ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti adat az érintett felgyógyultságából származtatható, az EESZT működtetője
jogosult automatikus információátadás útján átvenni a járványügyi szakrendszerből az érintett felgyógyultságának
idejét.
(4) Ha a védettségi igazolvány tartalmazza az oltóanyag típusát, az oltás dátumát, a Kormány rendeletében
előírhatja, hogy az oltóanyag típusára és az egyes oltások dátumára vonatkozó adatot csak az (1) bekezdés f) pontja
szerinti….”
Katasztrófavédelmi törvény 53§ 21-24 pontjának módosítása:
– a veszélyhelyzet súlyosbodásának közvetlen veszélye esetén, annak megelőzése céljából gazdálkodó szervezet működése rendeletben meghatározottak szerint a Magyar Állam felügyelete alá vonható;
– a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott útvonalra korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható;
– korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, amit a rádió, a televízió, a sajtó és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni;
– elrendelhető, hogy közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartását a rendőrség a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltsa;
– elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia, egyben kijelölhető a lakosság új tartózkodási helye.


Forrás: Szilaj Csikó